PRAVIDLA MISTROVSTVÍ

 

Mezinárodní mistrovství ve znalostech Bible je soutěží čtyřčlenných družstev. Minimální věk účastníků je 16 let. Každý ze zúčastněných států může mít neomezený počet družstev. První část mistrovství je písemná. Každý soutěžící obdrží soubor 70 otázek ve své řeči. U každé otázky je uvedeno pět odpovědí, z nichž jen jediná je správná. Úkolem soutěžícího je správnou odpověď označit.
 

Tato část mistrovství probíhá individuálně, bez spolupráce s ostatními členy družstva či ostatními soutěžícími. Není povoleno používat Bibli ani jiné pomůcky.

 

Otázky budou rozdány a k otevření obálky a označování správných odpovědí budou soutěžící vyzváni předsedou poroty. Označení správné odpovědi bude provedeno zakroužkováním písmene A,B,C,D nebo E. Pokud soutěžící před odevzdáním odpovědí dojde k názoru, že označil nesprávnou odpověď, přeškrtne 3x nesprávné zakroužkování a zakroužkuje novou odpověď. Pokud ani jedna z pěti možných odpovědí nebude zakroužkována, je otázka považována za chybně zodpovězenou. Na označení všech odpovědí je stanovený celkový čas 60 minut. Po označení odpovědí nebo po naplnění zmíněného časového limitu odevzdá každý soutěžící svůj soubor odpovědí porotě.

 

Po ukončení písmené části bude provedeno vyhodnocení individuálních výsledků a určeno pořadí družstev součtem bodů jejich členů. Tři nejlepší družstva postoupí do finále. Výsledky těchto družstev z písemné části se ve finální části mistrovství nezapočítávají. Pokud z některé země se účastní více družstev, tak do případného finále postupuje pouze to družstvo, které mezi družstvy z této země dosáhlo nejlepších individuálních výsledků.

 

Úkolem finálových družstev v druhé části mistrovství je co nejrychleji nalézt v Bibli předložený text. Tato část je ústní a předpokládá spolupráci celého družstva. Každému družstvu bude předána jedna Bible v jejich jazyce. Pokyn k otevření obálky s citací z Bible bude u každé otázky dán zvukovým znamením. Družstvo, které nalezne správné místo v Bibli to dá najevo zvukem přiděleného hudebního nástroje. Na nalezené místo dá jeden člen tohoto družstva prst a jde nalezené příslušné místo ukázat porotě. Pak do mikrofonu přečte jak nalezený text, tak dva verše následující. Pokud se přihlásí dvě nebo všechna družstva současně, otázka se ruší, správná odpověď se přečte. Pokud žádné družstvo nereaguje do časové lhůty 120 vteřin, otázka se ruší, správná odpověd se přečte.

 

Družstvo získává bod, pokud najde správné místo v Bibli. Když se družstvo zmýlí obdrží dva záporné body, otázka se ruší a správná odpověď se přečte. Bude hodnoceno nejméně sedm otázek.V případě rovnosti bodů rozhoduje další otázka.Vyhrává družstvo s nejvyšším počtem bodů.

          

Sporné situace řeší porota mistrovství.

 

Vzor otázek v první, individuální části Mistrovství: 

                                                                                    

 

1) Komu řekl Pán Ježíš (dle Mt 9,2) tato slova: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy“?

 

A

B

C

D

E

Posedlému     

Slepému         

Němému         

Ochrnutému    

Malomocnému                                                         

2) Gádova matka se jmenovala:

A

B

C

D

E

Ráchel

Lea

Rebeka

Bilha

Zilpa                                                                     

3) V Prvním listu Korintským píše Pavel, že Ježíš Kristus se po svém vzkříšení ukázal Petrovi, potom Dvanácti a poté více než… bratří najednou.

A

B

C

D

E

200

300

400

500

600                                                                              

4) Po které knize následuje Ageus?

A

B

C

D

E

Abdijáš

Micheáš

Jóel

Abakuk

Sofonjáš                                                                        

5) Kdo z uvedených mužů pocházel z pokolení Benjamínova?

A

B

C

D

E

David    

Manases

Mojžíš

Pavel

Áron                                                                              

6) Kolik bylo dle Dt 10,22 duší otců Izraelců, kteří sestoupili do Egypta?

A

B

C

D

E

70

80

90

95

99

7) Kdo řekl o Panu Ježíši tato slova: „On musí růst, já však se menšit.“?

A

B

C

D

E

Šimon

Ondřej

Jakub

Pavel

Jan Křtitel                                                                      

8) Kolik králů dle Joz 12,24 pobil Jozue a Izraelci na západ od Jordánu?

A

B

C

D

E

30

31

33

35

40                                                                            

9) Od jakého stromu si máme dle slov Pána Ježíše v 13. kapitole Markova evangelia vzít poučení?

A

B

C

D

E

Olivy

Dubu

Cedru

Fíkovníku

Cypřiše                                                                     

10) Kdo požádal proroka Elíšu o tolik prsti, kolik unese pár mezků, aby mohl obětovat Hospodinu?

A

B

C

D

E

Naamán            

Géchazi       

Šúnemanka   

Achab             

Achazjáš                                                               

 

 

Kontaktujte nás